ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ျခံေရာင္းမည္

ျပင္ဦးလြင္,မႏၱေလးတုိင္း

၅၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၂၃၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၄၅'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၆၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

လွိဳင္သာယာ,ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၉၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၈'×၅၅'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၂'×၇၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၉၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမ(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။