ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ကြန္ဒို

မဂၤလာေတာင္ညြန္႕,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၄၆   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 31/08/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၁ အိမ္ေဖာ္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၃၀၀၀၀၀၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္

ပုဇြန္ေတာင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅ x ၅၀   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုေရာင္းမည္

လသာ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၃၀x၄၅   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၃၂၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀ x ၇၀   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၂၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

မီနီကြန္ဒိုအျမန္ေရာင္းမည္

ဗိုလ္တေထာင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၃ x ၆၃   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၆၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒိုအသစ္ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅ x ၅၀   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၄၉၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒို(အျမန္ေရာင္းမည္)

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၉၀၀   Sqft

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

အျမန္ေရာင္းမည္(ကြန္ဒို)

သန္လ်င္,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၁၁၈၅   Sqft

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၂၁၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ၿမတ္မြန္ ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ၇ လႊာ Type B

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၁၃၈၀   Sqft

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၆၅၆ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ၿမတ္မြန္ ကြန္ဒို ေရာင္းရန္ရွိသည္။ ၇ လႊာ Type A

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၁၂၅၀   Sqft

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။