ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္း(ငွား)

ဗိုလ္တေထာင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၅'×၆၇'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၄ အိပ္ခန္း
၆၀'×၁၀၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၇၀'×၁၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၉၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၄၀'×၁၁၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၈၈၀၀   Sqft

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၇၀ x ၆၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၆၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ငွား)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၉၀'×၁၁၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၅၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Landed House(Rent)

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၈၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Landed House(Rent)

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁၀၀' × ၁၂၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။