ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

jarusicelo@mystvpn.com

သံေတာင္,ကရင္ျပည္နယ္

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၇ အိပ္ခန္း
၉ ေရခ်ိဳးခန္း
၁၂၃   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 22/08/2017

၂ ဧည့္ခန္း
၃ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၃ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
က်ပ္ ၅.၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ျမနမာေေ်ိ

ေတာင္ကုတ္,ရခုိင္ျပည္နယ္

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၁   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 04/04/2017

၁ ဧည့္ခန္း
၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၁၂၃၁ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

2 bedrooms well furnished condo for rent 100% brocker fee free

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 03/05/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

lovely fully furnished condo rent in mayangone from owner directly

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၂ ေရခ်ိဳးခန္း
၆၇၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 08/03/2017

၂ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၄၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Full furnished 2 BR condo rent in mayangone by owner

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၇၂၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 24/01/2017

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

lovely condo rent in mayangone from owner directly

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၈၂၅   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 09/01/2017

၁ ဧည့္ခန္း
တိုက္ခန္း
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

2 bed room well decorated condo in mayagone owner rent directly 100% angency fee free 550usd

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၅၀*၁၆   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 26/12/2016

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၅၅၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကမ္းနားလမ္း Condo ဌားမည္

အလံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၁ ေရခ်ိဳးခန္း
၂၂၈၇   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 01/09/2016

၁ ဧည့္ခန္း
ကြန္ဒို
ကန္ေဒၚလာ ၃၈၀၀


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္

သန္လ်င္,ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀၀၀၀   Sqft
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 01/06/2017

စက္မွုဇုန္
က်ပ္ ၂၄၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။