ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ကြန္ဒိုၾကိဳ႔ပြိဳင္႔အျမန္ေရာင္းမည္

ေဒါပံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၄၀၀   Sqft

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ကြန္ဒို ၾကိဳပိြဳင္႔ေရာင္းမည္

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃၀ x ၄၀   အလ်ား x အနံ

ကြန္ဒို
က်ပ္ ၁၂၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ၾကိဳပြိဳင္႔တိုက္ခန္းအျမန္ေရာင္းမည္

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁၉ x ၅၁   အလ်ား x အနံ

တိုက္ခန္း
က်ပ္ ၆၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။