ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၆၅'x၅၅'   အလ်ား x အနံ

၄ ဧည့္ခန္း
၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၃၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၉၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၁၅၀၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

သာေကတ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၂၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'x၁၀၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၄၅'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃၅'x၅၅'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၂၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္(ေရာင္း)

ၾကည့္ျမင္တုိင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၃၁'x၅၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။