ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

တိုက္ခန္းအေရာင္း

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၉ အိပ္ခန္း
၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအရာင္း

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၄၆၀   Sqft

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၃၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၃၃'x၅၀'   အလ်ား x အနံ

၂ ဧည့္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ အိပ္ခန္း
၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

၃ ဧည့္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၃၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၄၀၀   Sqft

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၇၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၅၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၅ အိပ္ခန္း
၂၅'x၁၃၃'   အလ်ား x အနံ

၆ ဧည့္ခန္း
၁ အိမ္ေဖာ္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၇၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္(ေရာင္း)

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၃၇၉၀   Sqft

၄ ဧည့္ခန္း
၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။