ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၈၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၃၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၅၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၃၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ အိပ္ခန္း
၂၀'x၄၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ အိပ္ခန္း
၂၁'x၉၅'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅'x၅၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအေရာင္း

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀'x၄၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၇၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအေရာင္း

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၃၀'x၇၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၇၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအေရာင္း

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၉၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။