ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္းတိုက္အျမန္ေရာင္းမည္

သာေကတ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၂၀ x၆၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၆၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္အရစ္က်အျမန္ေရာင္းမည္

တုိက္ၾကီး,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀ x ၆၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ေရာင္းမည္

သန္လ်င္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀ x ၇၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၇၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းတိုက္ အျမန္ေရာင္းမည္

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၀ x ၆၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၁၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

အျမန္ေရာင္းမည္(လံုးခ်င္းတိုက္)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃၂x၇၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၇၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

အျမန္ေရာင္းမည္(လံုးခ်င္းအိမ္)

ေမွာ္ဘီ,ရန္ကုန္တုိင္း

၆၀ x ၈၀   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၂၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၉၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

သာေကတ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂၅'x၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၂၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္းေျမအေရာင္း

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ အိပ္ခန္း
၂၅'x၅၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။