ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ အိပ္ခန္း
၂၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၅၀၅၅   Sqft

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၉၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂ အိပ္ခန္း
၃၀'×၇၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၂၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

Landed House(Sale)

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၅ အိပ္ခန္း
၈၆'×၆၅'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၃၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်ငး္တိုက္(ေရာင္း)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၆၅'×၅၅'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၁၃၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၆၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၀၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၄၀'×၁၀၅'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၈၀'×၁၂၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၈၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ဗဟန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၅ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁၀၀'×၁၀၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၃၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။