ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၂ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

သာေကတ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၆၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၆ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လမ္းမတန္းေျမကြက္ငွား

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

ေျမကြက္
က်ပ္ ၂၅ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။