ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ေျမေရာင္းမည္

ရန္ကင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၂၅•၆၅   အလ်ား x အနံ
ေျပာင္းႏုိင္သည့္ေန႕ : 13/01/2018

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေျမာက္),ရန္ကုန္တုိင္း

၃ အိပ္ခန္း
၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၂၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ၾကည့္ျမင္တုိင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၂၅'×၅၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(ေတာင္),ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၅၆၁၅   Sqft

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၄၉၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

သာေကတ,ရန္ကုန္တုိင္း

၁ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၆၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

အင္းစိန္,ရန္ကုန္တုိင္း

၄ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃၀'×၇၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၅၈၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

ကမာရြတ္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃၅'×၇၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၀၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

တာေမြ,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၄၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၆၉၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၁ အိပ္ခန္း
၆၀'×၈၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

လံုးခ်င္း(ေရာင္း)

လိွဳင္,ရန္ကုန္တုိင္း

၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
၃ အိပ္ခန္း
၅၀'×၆၀'   အလ်ား x အနံ

လံုးခ်င္းအိမ္၊ တုိက္
က်ပ္ ၈၅၀၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။