ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

ေျမကြက္အျမန္ငွားမည္

မဂၤလာဒံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၀၀ x ၁၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမကြက္က်ယ္ငွားမည္

မဂၤလာဒံု,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၀၀ x ၄၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၂ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမကြက္က်ယ္ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းမည္

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၇၀ x၂၀၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

ေျမာက္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၄၀x၆၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၈ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၃၅x၆၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

သကၤန္းကၽြန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၅၃x၉၂   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

ေတာင္ဥကၠလာပ,ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀x၆၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၆၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၈၀x၈၀   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၁၃၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမငွားရန္ရွိသည္

မရမ္းကုန္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၁၁၀x၆၄   အလ်ား x အနံ

ေျမကြက္
က်ပ္ ၄၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္

ေျမကြက္(ငွား)

စမ္းေခ်ာင္း,ရန္ကုန္တုိင္း

၀.၁၇၁   ဧက

ေျမကြက္
က်ပ္ ၅၀ သိန္း


    ပိုင္ရွင္ကို ဆက္သြယ္ရန္


About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။