ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

Myanmar Housing တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ရန္အဆင့္အဆင့္ လမ္းညႊန္


ေရာင္းရန္ေၾကာ္ျငာ ၊ ငွါးရန္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အခမဲ့တင္ႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္အတြက္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းျပဳလုပ္နိုင္ပါသည္။


(၁) အေပၚညာဖက္ေထာင့္ရွိ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။(၂) သာမာန္ (သို႔) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။(၃) အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ SIGN UP (or) တင္ျပရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။(၄) Registration ျပီးဆံုးရန္ မိမိ၏ E –mail ရဲ့ Inbox ထဲ မွာ Confrimation Link ရယူ ၍ account ကိုactivate လုပ္၍စတင္အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

Myanmar Housing တြင္ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ အဆင့္အဆင့္ လမ္းညႊန္


(၁) အေပၚညာဖက္ေထာင့္ရွိ Login ဝင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။

(၂) အီးေမးလ္လိပ္စာနွင့္လ်ွိဳ့ဝွက္ကုတ္နံပါတ္ကို ျဖည့္စြက္ပါ။

(၃) တင္ျပရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။Login ဝင္ျပီးပါက Post Your Property Page တြင္ေၾကာ္ျငႇာမ်ားတင္ႏိုင္ပါသည္။


Step1 : General


(၁) Title တြင္ မိမိထည့္ခ်င္လိုေသာေခါင္းစဥ္ ျဖည့္ ပါ။


(၂) Property Type တြင္ Sale (or) Rent မိမိသက္ဆိုင္ရာကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။


(၃) Category တြင္ Apartment (or)Condo (or)Landed House (or)Land မိမိသက္ဆိုင္ရာကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။


(၄)Region,Townshipတြင္မိမိအေရာင္းအဝယ္အငွားျပဳလုပ္လိုေသာေနရာကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။


(၅)Area တြင္ မိမိအေရာင္းအဝယ္အငွား ျပဳလုပ္လိုေသာေနရာ၏ Square feets ကိုျဖည့္ ပါ။


(၆)Address တြင္ မိမိအေရာင္းအဝယ္အငွား ျပဳလုပ္လိုေသာေနရာ ၏ လိပ္စာ ကိုျဖည့္ ပါ။


(၇)အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါက Save and Next Step နွိပ္ပါ။Step 2 : Price & Description


(၁) Price တြင္ မိမိအေရာင္းအဝယ္အငွား ျပဳလုပ္လိုေသာေစ်းနွုန္း ကိုျဖည့္ ပါ။


(၂) Description တြင္ မိမိအေရာင္းအဝယ္နွင့္ပတ္သက္၍ ေဖၚျပ ခ်က္မ်ား ျဖည့္ ပါ။


(၃) မိမိအေရာင္းအဝယ္အငွား နွင့္ပတ္သက္၍ ေစ်းနွုန္းမ်ားညိွနွုိင္းလိုလ်ွင္Negotiable check box နွိပ္ပါ။


(၄) အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ပါက Save and Next Step နွိပ္ပါ။Step 3 : Room Info


(၁) မိမိ အေရာင္းအဝယ္အငွား ျပဳလုပ္လိုေသာေနရာ တြင္ပါဝင္ေသာ Guest Rooms, Bed Rooms , Bath Rooms , Floors , total Floors အေရအတြက္မ်ား ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။


(၂) မိမိ အေရာင္းအဝယ္အငွား ျပဳလုပ္လိုေသာေနရာ တြင္ပါဝင္ေသာ Checkbox (eg.Air condition , Internet, phone etc ) ေရြးခ်ယ္ နွိပ္ပါ။


(၃) အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ျပီးပါက Save and Next Step နွိပ္ပါ။

Step 4 : Photo Upload


(၁) Browse ကို ႏွိပ္၍ မိမိ၏ PC (or) laptop (or) smart phone (or) tablet တြင္ဓာတ္ပံုရွိရာလမ္းေၾကာင္း အတိုင္းသင္စိတ္တိုင္းက် ဓာတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။


(၂) Photos မ်ားကိုေရြး ျပီးပါက Save and Next Step နွိပ္ပါ။

Step 5: Publish


Step 1 to 4 ျဖည့္စြက္ ျပီး ပါက Publish နွိပ္ ၍ မိမိ၏ ေၾကာ္ျငာတင္ မႈျပီးစုံးပါျပီ။
About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။