ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

Find a Property in Myanmar

အိမ္၊ ၿခံ ၊ ေၿမ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊၀ယ္လုိ၊ဌားလုိသူမ်ား မွ လိုအပ္တဲ ့အိမ၊္ၿခံ၊ေၿမ ကို myanmarhousing.com.mm တြင္ဘယ္လိုရွာေဖြေတြ ့ႏိုင္မလဲ။

ကြ်န္ေတာ္တို ့ myanmarhousing.com.mm တြင္ အိမ္၊ ၿခံ ၊ေၿမ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊၀ယ္လုိ၊ဌားလုိသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မ်ားကို
(က) အမ်ဳိးအစား(ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္း၊လံုးခ်င္း၊ေၿမကြက္၊ဂိုေထာင္၊စီမံကိန္း ) ၊
( ခ ) ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၊
( ဂ ) ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသအသီးသီးတို ့၏ တည္ေနရာ အလိုက္
အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။
ထိုသို ့ရွာေဖြရာတြင္ Search Box မွာ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ထည့္သြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း (သို ့မဟုတ္) ေရြးခ်ယ္မႈစာရင္း (Drop Down List Box) မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း လ်င္ၿမန္စြာရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ ရွာေဖြမႈၿပီးဆံုးေသာအခါတြင္ လိုအပ္ေသာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အိမ္၊ ၿခ၊ံ ေၿမ မ်ား စာရင္းကို တစုတစည္းတည္းေဖာ္ၿပေပးပါမည္။ ထို ့ေနာက္မွ အိမ၊္ၿခ၊ံေၿမစာရင္းတြင္ ၾကည့္လိုေသာ အိမ္၊ၿခ၊ံေၿမ ကို Click ႏွိပ္လိုက္ပါက ထိုအိမ္ၿခံေၿမႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာေတြ ့ၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

အိမ္၊ ၿခ၊ံေၿမစိတ္၀င္စားသူမ်ား၊၀ယ္လုိ၊ဌားလုိသူမ်ားမွ လိုအပ္ေသာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မ်ားကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိ ေသာအခါ မည္သို ့ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ရွာေဖြေတြ ့ရွိ ေသာ အိ္မ္၊ၿခံ ၊ေၿမ စာရင္း၏ ညာဘက္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ္စားလွယ္ ၏ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းမ်ား သို ့မဟုတ္ e mail ကို ေတြ ့ပါလိမ့္မည္။ထိုမွတဆင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ စိတ္တိုင္းမက်ပါက ၿပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ကိုညာဘက္ တြင္ (ၿပန္လည္စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ ) research Link ကို ေဖာ္ၿပထားပါသည္။ ထို Link ကို ႏွိပ္ကာ ၿပန္လည္ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိလို၍ေမးျမန္းရန္ ေပးထား ေဖာင္တြင္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ားထည့္သြင္း၍ သိလိုသည္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ ထံသို ့ေပးပို ့ေမးၿမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ တို ့၏ အိမ္၊ၿခံ ၊ေၿမ အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥ တြင္ myanmarhousing.com.mm မွၾကားမွ ညိွိႏိႈင္း ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာလား။

myanmarhousing.com.mm တြင္ အိမ္၊ၿခ၊ံေၿမ ဆိုင္ ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို စုစည္းတင္ၿပေပးေသာ္ လည္း myanmarhousing.com.mm မွ အိမ၊္ၿခံ၊ေၿမ အေရာင္းအ၀ယ္ ကိစၥ တြင္လံုး၀ မပါ၀င္ပါ။ myanmarhousing.com.mm မွ အိမ္၊ ၿခံ ၊ေၿမ အေရာင္းအ၀ယ္ အတြက္ အဆင္ေၿပေစမည့္ Online (အင္တာနက္) ေစ်းကြက္တစ္ ခုကိုဖန္တီးေပးၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ အလံုးစံုေသာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းၿခင္း၊ ေဆြးေႏြးၿခင္း ႏွင့္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈ တို႕သည္ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူမ်ားႏွင့္သာသက္ဆိုင္ပါသည္။

myanmarhousing.com.mm သည္ Online အေပၚမွ အိမ၊္ၿခ၊ံ ေၿမ၀ယ္ယူ ေသာသူမ်ား ထံမွ အဖိုးအခ ေကာက္ခံပါသလား။

ေရာင္းသူ၊ ၀ယ္သ၊ူ ရွာေဖြသူ၊ ကိုယ္စားလွယ္ မည္သူထံမွ myanmarhousing.com.mm မွ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ မေကာက္ခံပါ။ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အေရာင္း၊အ၀ယ္ၿဖစ္ေသာအခါ myanmarhousing.com.mm ဘက္မွ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ ေရာင္းသူထံမွ ပြဲခ ယူပါသလား။

Online ေပၚတြင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ အေရာင္း၊အ၀ယ္ၿဖစ္ေသာအခါ myanmarhousing.com.mm ေရာင္းသူၿဖစ္ေစ ၀ယ္သူၿဖစ္ေစ မည္သူဆီကမွ ပြဲခ မယူပါ။

အိမ္၊ၿခံ၊ေျမ မ်ား ကို myanmarhousing.com.mm မွတဆင့္ ေရာင္းလို ငွားရမ္း လိုပါက တြင္ မည္ ကဲ ့သို ့ေဆာက္ရြက္ရမည္နည္း။

ေရာင္းလို၊ဌားလိုေသာသူမ်ားသည္ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္အတြက္ myanmarhousing.com.mm တြင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ Account ဖြင့္ ရာ တြင္အခက္အခဲရွိပါက myanmarhousing.com.mm မွေပးထားေသာ user guide တြင္ ၾကည့္႐ႉနိင္ပါသည္။
ထိုေနာက္မွ ေရာင္းလို၊ဌားလိုေသာ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ၏ အက်ယ္အ၀န္း ေစ်းႏႈန္း တည္ေနရာ ႏွင့္ အိ္မ္၊ၿခံ၊ေၿမ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား ကို ေဖာ္ၿပကာ ေရာင္းခ် ၊ ဌားရမ္းႏိုင္ပါသည္။

myanmarhousing.com.mm တြင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ မ်ားကို ေရာင္းလို ငွားရမ္း လိုသူမ်ား အတြက္ သာမာန္အေကာင့္ (User) ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ (Agent) အေကာင့္ မွာ ဘာကြာသလဲ။

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မွ တင္ထားေသာ အိမ္၊ၿခ၊ံေၿမ မ်ား၏ ညာဖက္ျခမ္းတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား (ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ၊ လိပ္စာ၊ web site ၊ social media links မ်ား အစရွိသည္တို႔) ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ (menu) ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရပါမည္။အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မွ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွားရန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ေၿမ မ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အမည္အလိုက္ လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

myanmarhousing.com.mm တြင္ e-mail subscribe လုပ္ ခဲ ့ပါက မည္သည့္အက်ဳိးေက်းဇူးရမည္နည္း။

myanmarhousing.com.mm တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးတင္ထားေသာ အိမ္၊ၿခံ၊ တုိက္ခန္း၊ကြန္ဒုိ မ်ား၏ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို အပါတ္စဥ္ အလိုက္ email ၿဖင့္ ပို႕ေပးမည္ၿဖစ္ပါသည္။

About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။